شبکه اجتماعی پایه

محلی برای هماهنگی دورهمی های فرهنگی اجتماعی، با آدمای اطراف. رویداد هایی مثل پیاده روی، کافه گردی، سینما، کنسرت و همچنین درخواست راهنمایی و مشاوره

مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی